artykuł nr 1

KONTAKT

 

Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie
Obrazów 121
27-641 Obrazów
tel.- fax (15) 836-51-68
e-mail: zeoobr@interia.pl

 

Godziny pracy: 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku

artykuł nr 2

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH...

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

artykuł nr 3

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne (ważniejsze informacje)

artykuł nr 4

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.